Obowiązujące  procedury podczas procesu uzyskiwania uprawnień  do kierowania pojazdami mechanicznymi

 • Zaświadczenie lekarskie
 • Wniosek
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
 • Zapisanie się na kurs
 • Kurs w OSK
 • Zapisanie się na egzamin
 • Zapłacenie za egzamin
 • Zdanie egzaminu
 • Wynik z egzaminu

 

Wniosek

Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy – otrzymuje się w Urzędzie Miejskim bądź w Starostwie w Wydziale Komunikacji

Wypełniony wniosek musisz złożyć w urzędzie wraz z następującymi załącznikami:

 1. Aktualnym, kolorowym  i wyraźnym zdjęciem o wymiarach 3,4 x 4,5 cm
 2. Orzeczeniami:

a) lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

b) pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli nie ukończyłeś 18 lat.

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy utworzy tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Profil to zestaw danych o kandydacie na kierowcę. W trakcie szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców i w ośrodku egzaminowania będzie on uzupełniany o kolejne dane.

Wraz z informacją o założeniu PKK urząd udostępni Ci unikalny numer identyfikujący twój Profil Kandydata na Kierowcę.

Tym numerem będziesz posługiwać się, zapisując na szkolenie i egzamin.

PKK jest udostępniany tylko Ośrodkowi Szkolenia Kierowców (OSK) w którym będziesz się szkolić oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego (WORD) w którym będziesz zdawać egzamin.

 

Zapisanie się na kurs

Zapisz się na szkolenie w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK).

Pamiętaj: żeby zapisać się na kurs, musisz przedstawić w OSK numer PKK, który został Ci wydany w urzędzie.

 

Szkolenie. Kurs w OSK

Na kurs – czyli szkolenie w OSK – składają się:

a) nauka teorii ruchu drogowego – 30 godzin lekcyjnych

b) praktyczna nauka jazdy – minimum 30 godzin zegarowych

c) egzamin wewnętrzny z teorii i z jazdy

Po zakończeniu kursu OSK – poprzez system informatyczny – dokona odpowiedniego wpisu w Twoim PKK.

Wpis ten jest konieczny do zapisania się na egzamin na prawo jazdy w WORD.

 

Zapisanie się na egzamin

Po zakończeniu kursu zapisz się na egzamin.

Na egzamin możesz się zapisać:

 1. osobiście: w ośrodku egzaminowania WORD. Ośrodek wyznaczy termin egzaminu nie później niż 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
 2. drogą elektroniczną po wcześniejszym opłaceniu egzaminu

 

Opłata za egzamin.

Przed przystąpieniem do egzaminu niezbędne jest dokonanie opłaty za egzamin. Możesz to zrobić w kasie WORD lub przelewem na konto wskazane przez WORD.

Ceny urzędowe za przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy:

Kategoria   Teoria   Praktyka    Razem
       B      30 zł        140 zł        170 zł


Po spełnieniu wszystkich wymogów proceduralnych WORD wyznaczy termin egzaminów teoretycznego a potem praktycznego.

 

Egzamin

Egzamin na prawo jazdy składa się z 2 części:

a) teoretycznej

b) praktycznej

Aby otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdem, musisz zdać pozytywnie obie części.

Baza pytań egzaminacyjnych zawiera ponad 2000 różnych zadań. Pytania wyświetlają się jedno po drugim w aplikacji egzaminacyjnej.

Na zapoznanie się z treścią pytania będziesz miał 20 sekund, a następnie:

a) 15 sekund na udzielenie odpowiedzi na pytanie z wyborem pośród 2 odpowiedzi

b) 30 sekund na odpowiedź na pytanie z wyborem pośród 3 odpowiedzi

Tylko pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Na egzamin musisz zabrać dokument potwierdzający tożsamość – należy go pokazać egzaminatorowi przed przystąpieniem do egzaminu.

 

Wynik egzaminu

O wyniku egzaminu dowiesz się zaraz po jego zakończeniu. Jeśli będzie on pozytywny, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego dokona odpowiedniego wpisu do Profilu Kandydata na Kierowcę.

WORD prześle urzędowi – właściwemu ze względu na miejsce Twojego zamieszkania – informację potwierdzającą pozytywne zdanie egzaminu. WORD na dokonanie wpisu ma 3 dni robocze od zdania egzaminu.

W tym momencie będziesz już mógł zapłacić za wydanie prawa jazda. Wpłaty należy dokonać na odpowiednie konto, którego numer udostępni Ci urząd wydający prawo jazdy.

Uwaga: mimo że oba egzaminy zaliczone zostały z wynikiem pozytywnym, nie możesz jeszcze samodzielnie prowadzić pojazdu. Musisz zaczekać na wydanie dokumentu prawa jazdy!


 

Żródło: http://moto.onet.pl/prawo-jazdy/zasady-zdobywania-uprawnien-na-prawo-jazdy/1cgch#.VoKfB-hQ1YA